1999

180.00

ഒരു സൈനികൻ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുണ്ടയേറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ജനത സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈനികന്റെ ജീവിതം കൃതാർത്ഥമായി.. ആ ഒരു വിചാരവുമായാണ് ഓരോ സൈനികനും ശത്രുവിന് മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് . യുദ്ധവും പടക്കോപ്പുകളുമല്ല. വേണ്ടത് സ്നേഹമതിലുകളാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണിത്.

Review

By : Rajeev G Idava (Author)|Publisher : POORNA PUBLICATIONS|Released : 6/12/2021

Quick Review

Book Details

  • Author : Rajeev G Idava
  • Released Date : 6/12/2021
  • Binding : Paper pack
  • Category : നോവല്‍
  • Publisher : POORNA PUBLICATIONS
  • ISBN13 : 9788130024349