₹ 1200
₹ 600

ഇടശ്ശേരിക്കവിതകൾ സമ്പൂർണ സമാഹാരം (Vol 1-4)

Rs : 1200600

ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതാ ലോകം ആഴവും പരപ്പുമുള്ളതാണ് .വ്യക്തമായ നിലപാടുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലളിതമായി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ ഇടശ്ശേരിയോളം പ്രതിഭാധനനായ മറ്റൊരാളില്ല .ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും പഠനം നടന്നുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും നാലു വാല്യങ്ങളിലായുള്ള ഈ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം .പ്രൊഫ. കെ പി ശങ്കരൻ്റെ കുറിപ്പുകളോടെ.

Postage free. VPP commision as applicable on COD.

Category:

Review

By : ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ (Author)|Publisher : Poorna Publications|Released : 6/12/2021

Quick Review

Book Details

  • Author : ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ
  • Released Date : 6/12/2021
  • Binding : Paperback
  • Publisher : Poorna Publications
  • ISBN13 : 9788130023076
  • ISBN10 : 8130023076