ശ്രീകൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 120.00

Quick Overview

പൂന്താനം ഭാഗവതം ദശമസ്‌കന്ധത്തിലെ അവതാരകഥകളെ അനുക്രമം സംക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'ശ്രീകൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതത്തില്‍.' കഥാഖ്യാനം, തത്ത്വചിന്താവിതരണം, ഭഗവന്നാമോച്ചാരണ പ്രശംസ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ കൃതിയില്‍ ഏതാണ്ട് തുല്യപദവിയാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കര്‍ണാമൃതം ഭാഗവതാമൃതവും നാമാമൃതവുമാണ്.

ശ്രീകൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പൂന്താനം ഭാഗവതം ദശമസ്‌കന്ധത്തിലെ അവതാരകഥകളെ അനുക്രമം സംക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'ശ്രീകൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതത്തില്‍.' കഥാഖ്യാനം, തത്ത്വചിന്താവിതരണം, ഭഗവന്നാമോച്ചാരണ പ്രശംസ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ കൃതിയില്‍ ഏതാണ്ട് തുല്യപദവിയാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കര്‍ണാമൃതം ഭാഗവതാമൃതവും നാമാമൃതവുമാണ്.

Additional Information

Author പൂന്താനം
Publisher Poorna Publications
ISBN None
Size Demy 1/8
Pages 87

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.