രാമവീഥി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 80.00

Quick Overview

ഇതിഹാസങ്ങളില്‍ ആദിമവും ധര്‍മ്മബോധങ്ങളില്‍ അഗ്രിമവുമായ രാമായണത്തെ പ്രശ്‌നോത്തരങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍. രാമായണ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രാമാണികം വാല്മീകീയംതന്നെയെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ഏറെ പ്രചരിതം അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ കിളിപ്പാട്ടു രൂപത്തിലുള്ള എഴുത്തച്ഛന്റെ അനുവാദമാകയാല്‍ അതിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കും വിധമാണ് ഇതിലെ പ്രശ്‌നോത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

രാമവീഥി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഇതിഹാസങ്ങളില്‍ ആദിമവും ധര്‍മ്മബോധങ്ങളില്‍ അഗ്രിമവുമായ രാമായണത്തെ പ്രശ്‌നോത്തരങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍. രാമായണ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രാമാണികം വാല്മീകീയംതന്നെയെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ഏറെ പ്രചരിതം അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ കിളിപ്പാട്ടു രൂപത്തിലുള്ള എഴുത്തച്ഛന്റെ അനുവാദമാകയാല്‍ അതിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കും വിധമാണ് ഇതിലെ പ്രശ്‌നോത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ധര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ താത്പര്യം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്ത് നിശ്ചയമായും ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രചരിതമാവും.

-- അവതാരികയില്‍ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി

Additional Information

Author എം.എസ്. ബാലകൃഷ്ണന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0892-9, 9788130008929
Size Demy 1/8
Pages 112

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.