പുണ്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രസക്തി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യനും പ്രഭാഷകനും, ചിന്തകനുമായ ശ്രീ. എ. കെ. ബി. നായര്‍ കേരളത്തില്‍ ആചരിക്കുന്ന വിഷു, ഓണം, അഷ്ടമിരോഹിണി, നവരാത്രി, ദീപാവലി, തിരുവാതിര, ശിവരാത്രി, ശ്രീരാമനവമി തുടങ്ങിയ പുണ്യദിനങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രസക്തിയെപ്പറ്റി ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

പുണ്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രസക്തി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ആചരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുണ്യദിനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും, പുരാണേതിഹാസങ്ങളുടെയും, ക്രിയാപദ്ധതികളുടെയും അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. അവ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആചരണങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങള്‍ മാത്രമാകുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യനും പ്രഭാഷകനും, ചിന്തകനുമായ ശ്രീ. എ. കെ. ബി. നായര്‍ കേരളത്തില്‍ ആചരിക്കുന്ന വിഷു, ഓണം, അഷ്ടമിരോഹിണി, നവരാത്രി, ദീപാവലി, തിരുവാതിര, ശിവരാത്രി, ശ്രീരാമനവമി തുടങ്ങിയ പുണ്യദിനങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രസക്തിയെപ്പറ്റി ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Additional Information

Author എ.കെ.ബി. നായര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0251-5, 8130002515
Size Demy 1/8
Pages 72

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.