1111 പരിസ്ഥിതി ക്വിസ്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 110.00

Quick Overview

പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവയുടെ ആഘാതസാധ്യതയും സാർവ്വജനീനതയും മൂലം ലോകശ്രദ്ധ ഏറ്റവുമധികം പതിയുന്ന മേഘലകളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രബഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചു പൊതുവായും നമ്മുടെ വാസഗേഹമായ ഭൂമിയെക്കുറിച് സവിശേഷമായും ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിൽ അറിവ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.പരിസ്ഥിതിയെ സമഗ്രമായി വീക്ഷിച് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.പൊതുവിജ്ഞാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മത്സരപരീക്ഷകൾക്കൊരുങ്ങുന്നവർക്കും നിശ്ചയമായും ആവശ്യമായ ഗ്രന്ഥം.

1111 പരിസ്ഥിതി ക്വിസ്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പൊതുവിജ്ഞാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മത്സരപരീക്ഷകൾക്കൊരുങ്ങുന്നവർക്കും നിശ്ചയമായും ആവശ്യമായ ഗ്രന്ഥം.

Additional Information

Author ജെറിന്‍ റാണി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN:9788130018225
Size Demy 1/8
Pages 112

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.