വൃന്ദാവനം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 38.00

Quick Overview

കഥാകഥനത്തിന്റെ ക്ലാസിക് ശൈലിയാണ് എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് അനുവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. കഥയുണ്ടായ കാലം മുതല്‍ നിലനിന്നുപോന്ന ഒരു സമ്പ്രയാമാണിത്. മനുഷ്യജീവിതത്തെ കഥാസാഗരമായി എസ്.കെ. കാണുന്നു. വ്യക്തിജീവിതങ്ങള്‍ അവിടെ ഉയര്‍ന്ന് ഊക്കേറിവന്ന് വിലയിക്കുന്ന അംഗങ്ങള്‍ മാത്രം. എല്ലാം കഥയായികണ്ട് കഥയായി എഴുതാനുഴറിയ കഥകളുടെ അതിനായകനായി അദ്ദേഹം കഥയില്‍ ജീവിച്ചു. അന്യൂനമായ രൂപബോധം പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ കഥാശില്പങ്ങള്‍ക്കു പൂര്‍ണ്ണത നല്കുന്നു. വൃന്ദാവനം, സന്താനഗോപാലം, ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. നദീതീരത്തില്‍, പുത്രി, കാട്ടിലെ പള്ളി, ജയില്‍, ശീലക്കുട എന്നീ എട്ടുകഥകളാണ് ഈ സമ്പുടത്തിലുള്ളത്.

വൃന്ദാവനം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കഥാകഥനത്തിന്റെ ക്ലാസിക് ശൈലിയാണ് എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് അനുവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. കഥയുണ്ടായ കാലം മുതല്‍ നിലനിന്നുപോന്ന ഒരു സമ്പ്രയാമാണിത്. മനുഷ്യജീവിതത്തെ കഥാസാഗരമായി എസ്.കെ. കാണുന്നു. വ്യക്തിജീവിതങ്ങള്‍ അവിടെ ഉയര്‍ന്ന് ഊക്കേറിവന്ന് വിലയിക്കുന്ന അംഗങ്ങള്‍ മാത്രം. എല്ലാം കഥയായികണ്ട് കഥയായി എഴുതാനുഴറിയ കഥകളുടെ അതിനായകനായി അദ്ദേഹം കഥയില്‍ ജീവിച്ചു. അന്യൂനമായ രൂപബോധം പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ കഥാശില്പങ്ങള്‍ക്കു പൂര്‍ണ്ണത നല്കുന്നു. വൃന്ദാവനം, സന്താനഗോപാലം, ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. നദീതീരത്തില്‍, പുത്രി, കാട്ടിലെ പള്ളി, ജയില്‍, ശീലക്കുട എന്നീ എട്ടുകഥകളാണ് ഈ സമ്പുടത്തിലുള്ളത്.

Additional Information

Author എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-677-5, 8171806775
Size Demy 1/8
Pages 94

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.