താരഹാരം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 80.00

Quick Overview

കാവ്യപ്രമേയം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും ഉള്ളൂരിനു കവിത തത്ത്വോപദേശത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ്. ത്യാഗത്തിന്റെയും പരാര്‍ത്ഥജീവിതത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നതില്‍ ഉള്ളൂരിന് ഒരിക്കലും അലംഭാവമില്ല. ഉള്ളൂരിന്റെ ഭാവഗീതികളില്‍ ചിലതിന്റെയെങ്കിലും പാരായണം ആസ്വാദകഹൃദയത്തില്‍ കുളിര്‍കോരുന്ന അനുഭവമായിത്തീരുന്നു.

താരഹാരം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കാവ്യപ്രമേയം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും ഉള്ളൂരിനു കവിത തത്ത്വോപദേശത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ്. ത്യാഗത്തിന്റെയും പരാര്‍ത്ഥജീവിതത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നതില്‍ ഉള്ളൂരിന് ഒരിക്കലും അലംഭാവമില്ല. ഉള്ളൂരിന്റെ ഭാവഗീതികളില്‍ ചിലതിന്റെയെങ്കിലും പാരായണം ആസ്വാദകഹൃദയത്തില്‍ കുളിര്‍കോരുന്ന അനുഭവമായിത്തീരുന്നു.

Additional Information

Author ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ
Publisher Ulloor Publications
ISBN None
Size Demy 1/8
Pages 120

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.