നാട്ടറിവുപഠനങ്ങള്‍ വാല്യം - 2

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 130.00

Quick Overview

തനതായ ജീവിതശൈലികള്‍ മാറിവരുന്ന വര്‍ത്തമാനകാലത്ത്‌
ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിത്തീരുന്നവയാണ്‌ നാട്ടറിവുകള്‍
ഡോ. എം.വി.വിഷ്‌ണു നമ്പൂതിരിയുടെ നാട്ടറിവുപഠനങ്ങള്‍
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 2-ാം വാല്യമാണിത്‌.

നാട്ടറിവുപഠനങ്ങള്‍ വാല്യം - 2

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

നാട്ടാരുടെ അറിവാണ്‌ നാട്ടറിവ്‌. അലിഖിതമായി പ്രചരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യവിജ്ഞാനമെന്ന്‌ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ജനങ്ങളുടെ സ്വത്വബോധവും ലോകവീക്ഷണവും അതിലൂടെ തെളിഞ്ഞുവരും. അവ നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ മൂലസ്രോതസ്സുകള്‍ കാണുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം സമകാലികസംസ്‌കാരത്തിന്ന്‌ ജീവധാരയായി വര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തനതായ ജീവിതശൈലികള്‍ മാറിവരുന്ന വര്‍ത്തമാനകാലത്ത്‌ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിത്തീരുന്നവയാണ്‌ നാട്ടറിവുകള്‍ ഡോ. എം.വി.വിഷ്‌ണു നമ്പൂതിരിയുടെ നാട്ടറിവുപഠനങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 2-ാം വാല്യമാണിത്‌.

Additional Information

Author ഡോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി
Publisher Poorna Publications
ISBN 978-81-300-1052-6
Size Demy 1/8
Pages 168

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.