നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞും കാറ്റപ്പൂപ്പനും

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

മുത്തശ്ശിക്കഥപോലെ ലളിതവും ആസ്വാദ്യവുമാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളെല്ലാം. ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും പുതുമ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ആഖ്യാനശൈലി ഇതിലെ കഥകളെ വ്യത്യസ്തമക്കുന്നു. ലളിതമായ ഭാഷ വായനയുടെ പുതിയ അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട്.

നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞും കാറ്റപ്പൂപ്പനും

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

മുത്തശ്ശിക്കഥപോലെ ലളിതവും ആസ്വാദ്യവുമാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളെല്ലാം. ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും പുതുമ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ആഖ്യാനശൈലി ഇതിലെ കഥകളെ വ്യത്യസ്തമക്കുന്നു. ലളിതമായ ഭാഷ വായനയുടെ പുതിയ അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട്.

Additional Information

Author ഡോ. കെ.സി. കൃഷ്ണകുമാര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1025-0, 9788130010250
Size Demy 1/8
Pages 55

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.