മരിച്ചുപോയ എന്റെ അപ്പനമ്മമാര്‍ക്ക്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

''മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ വാസന നാട്ടിന്‍പുറത്തു ജീവിക്കാനാണ്. നാട്ടിന്‍പുറത്തു ജനിച്ചുവളര്‍ന്ന കുഞ്ഞബ്ദുള്ള നാഗരികതയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. ശിശു താനറിയാതെയാണ് സാമൂഹ്യമനുഷ്യനായി വളരന്നതും നാഗരികനായി മാറുന്നതും. കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയിലെ ശിശുവിനെ ഇന്നും നാട്ടിന്‍പുറത്തിന്റെ ഗന്ധം ചൂഴുന്നു.

മരിച്ചുപോയ എന്റെ അപ്പനമ്മമാര്‍ക്ക്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

''മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ വാസന നാട്ടിന്‍പുറത്തു ജീവിക്കാനാണ്. നാട്ടിന്‍പുറത്തു ജനിച്ചുവളര്‍ന്ന കുഞ്ഞബ്ദുള്ള നാഗരികതയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. ശിശു താനറിയാതെയാണ് സാമൂഹ്യമനുഷ്യനായി വളരന്നതും നാഗരികനായി മാറുന്നതും. കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയിലെ ശിശുവിനെ ഇന്നും നാട്ടിന്‍പുറത്തിന്റെ ഗന്ധം ചൂഴുന്നു. സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങളും ജന്മവാസനകളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ ശീഘ്രസ്പന്ദനങ്ങള്‍ക്ക് തത്ഫലമായി ഈ കഥാകാരന്‍ വിധേയനാകുന്നു. ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കലാകാരന്റെ അന്തഃസത്ത എപ്പോഴും വിപരീതങ്ങളുടെ ദ്വന്ദം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും'' -ധന്യതയോടെ ഹരിതത്തില്‍നിന്ന്.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-576-0, 8171805760
Size Demy 1/8
Pages 123

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.