ശ്രീമഹാഭാഗവത മാഹാത്മ്യം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 40.00

Quick Overview

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിലെ പ്രസക്തമായ കഥാഭാഗങ്ങള്‍ നാല്പത്തിരണ്ട് ഉപാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റിയ ലളിതമായ ആഖ്യാനശൈലിയിലാണ് ഗ്രന്ഥരചന.

ശ്രീമഹാഭാഗവത മാഹാത്മ്യം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ആത്മബോധം പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ച വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് വേദവ്യാസവിരചിതമായ ഭാഗവതപുരാണം. ധര്‍മ്മമാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുവാന്‍ മനുഷ്യന് പ്രേരണനല്‍കി, അര്‍ത്ഥകാമങ്ങളെ അനുഭവിച്ച് പരമപുരുഷാര്‍ത്ഥമായ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഭഗവത് സ്വരൂപം തന്നെയാണ് ശ്രീമഹാഭാഗവതം. പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനും, ചിന്തകനും, ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവുമായ ശ്രീ. എ. കെ. ബി. നായര്‍ (കോഴിക്കോട്) തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിലെ പ്രസക്തമായ കഥാഭാഗങ്ങള്‍ നാല്പത്തിരണ്ട് ഉപാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റിയ ലളിതമായ ആഖ്യാനശൈലിയിലാണ് ഗ്രന്ഥരചന.

Additional Information

Author എ.കെ.ബി. നായര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0088-1, 8130000881
Size Demy 1/8
Pages 112

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.