പ്രശ്‌നസാരം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 140.00

Quick Overview

പ്രശ്‌നലഗ്നത്തേയും ജന്മലഗ്നം പോലെ കണക്കാക്കി ഫലം പറയാമെങ്കിലും പ്രശ്‌നത്തിനും അതിന്റെതായ ചില പ്രത്യേക ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. പൂര്‍വ്വജന്മകൃതകര്‍മ്മത്തിന്റെ ഏതു ഫലമാണ് ഇപ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാന്‍ പ്രശ്‌നമാണ് ഉപകരിക്കുക.

പ്രശ്‌നസാരം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പ്രശ്‌നലഗ്നത്തേയും ജന്മലഗ്നം പോലെ കണക്കാക്കി ഫലം പറയാമെങ്കിലും പ്രശ്‌നത്തിനും അതിന്റെതായ ചില പ്രത്യേക ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. പൂര്‍വ്വജന്മകൃതകര്‍മ്മത്തിന്റെ ഏതു ഫലമാണ് ഇപ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാന്‍ പ്രശ്‌നമാണ് ഉപകരിക്കുക. ജാതകത്തില്‍ പറയുന്നതെല്ലാം പ്രശ്‌നത്തിലും ചിന്തിക്കാം. ജാതകമെന്നത് ജനനസമയത്തെ ഗ്രഹസ്ഥിതിയും പ്രശ്‌നമെന്നത് പ്രശ്‌നസമയത്തെ ഗ്രഹസ്ഥിതിയുമാണ്. പ്രശ്‌നശാഖയിലെ അഷ്ടമംഗലപ്രശ്‌നം, ഗൃഹപ്രശ്‌നം, രോഗബാധാപ്രശ്‌നം, ദേവപ്രശ്‌നം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ഗ്രന്ഥകാരന്‍ പൂര്‍വ്വശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി പ്രശ്‌നത്തിനു പുറപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും പ്രശ്‌നസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയായിരിക്കും.

Additional Information

Author വെള്ളൂർ ജി. ശിവശങ്കരൻ നായർ
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1092-2, 9788130010922
Size Demy 1/8
Pages 196

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.