നാരായണീയം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 80.00

Quick Overview

സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം
കാലദേശാവധിഭ്യാം
നിർമ്മുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹ-
സ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം

അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരുപുരുഷാർ-
ത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്ത്വം
തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാദ് ഗുരുപവനപുരേ
ഹന്ത! ഭാഗ്യം ജനാനാം.

നാരായണീയം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം
കാലദേശാവധിഭ്യാം
നിർമ്മുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹ-
സ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം

അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരുപുരുഷാർ-
ത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്ത്വം
തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാദ് ഗുരുപവനപുരേ
ഹന്ത! ഭാഗ്യം ജനാനാം.

Additional Information

Author മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1519-4, 9788130015194
Size Demy 1/8
Pages 392

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.