അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമഗീത

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 30.00

Quick Overview

പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും, പ്രഭാഷകനും, ചിന്തകനും, ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവുമായ ശ്രീ. എ. കെ. ബി. നായര്‍ (കോഴിക്കോട്) അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമന്റെ തത്ത്വോപദേശങ്ങളെ എല്ലാവര്‍ക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍.

അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമഗീത

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

നിത്യനൂതനമായ ആശയങ്ങളുടെ അക്ഷയഖനിയാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം. മനുഷ്യനും, പ്രപഞ്ചവും, ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തെ ശ്രീരാമതത്ത്വോപദേശങ്ങളിലൂടെ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും, പ്രഭാഷകനും, ചിന്തകനും, ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവുമായ ശ്രീ. എ. കെ. ബി. നായര്‍ (കോഴിക്കോട്) അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമന്റെ തത്ത്വോപദേശങ്ങളെ എല്ലാവര്‍ക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍.

Additional Information

Author എ.കെ.ബി. നായര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0158-6, 8130001586
Size Demy 1/8
Pages 84

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.