അദ്ധ്യാത്മരാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 60.00

Quick Overview

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കേരളത്തിലെ വീടുകളില്‍ ഭക്തിയുടെ നിറസാന്നിദ്ധ്യം നല്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ സുന്ദരകാണ്ഡം എഴുത്തച്ഛന്റെ രചനാവിലാസം വിളങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ്.

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കേരളത്തിലെ വീടുകളില്‍ ഭക്തിയുടെ നിറസാന്നിദ്ധ്യം നല്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ സുന്ദരകാണ്ഡം എഴുത്തച്ഛന്റെ രചനാവിലാസം വിളങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ്.

Additional Information

Author തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN None
Size Demy 1/8
Pages 132

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.