അധികാരം - eBook

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 60.00

Quick Overview

ത്യാഗിവര്യന്മാരായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരഭടന്മാരുടെപോലും നിറം മാറ്റുന്നു, അധികാരം. ജനകീയ മന്ദ്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഗോപാലൻനായരും ഭാര്യ സരസ്വതിയും. അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന ത്യാഗിവര്യന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിരൂപങ്ങൾ. വിപ്ലവസമൂഹത്തിൽ പിന്തിരിപ്പന്മാരും ജാതിക്കോമരങ്ങളും അധികാരദുർമോഹികളും കപടവേഷം ധരിച്ചു നുഴഞ്ഞുകയറി വിപ്ലവാശയങ്ങളെ കരിക്കട്ടയാക്കിത്തീർക്കുന്ന ദയനീയചിത്രം ഉജ്ജ്വലമായി വരച്ചുവെക്കുന്നു കേശവദേവ് ഈ നോവലിൽ.

അധികാരം - eBook

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

* Required Fields

Rs. 60.00

Details

ത്യാഗിവര്യന്മാരായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരഭടന്മാരുടെപോലും നിറം മാറ്റുന്നു, അധികാരം. ജനകീയ മന്ദ്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഗോപാലൻനായരും ഭാര്യ സരസ്വതിയും. അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന ത്യാഗിവര്യന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിരൂപങ്ങൾ. വിപ്ലവസമൂഹത്തിൽ പിന്തിരിപ്പന്മാരും ജാതിക്കോമരങ്ങളും അധികാരദുർമോഹികളും കപടവേഷം ധരിച്ചു നുഴഞ്ഞുകയറി വിപ്ലവാശയങ്ങളെ കരിക്കട്ടയാക്കിത്തീർക്കുന്ന ദയനീയചിത്രം ഉജ്ജ്വലമായി വരച്ചുവെക്കുന്നു കേശവദേവ് ഈ നോവലിൽ.

Additional Information

Author കേശവദേവ്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0880-6, 9788130008806
Size 6" Diagonal
Pages PDF (438), ePub (170)

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.