അഭിവാദയേ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 120.00

Quick Overview

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വരുത്തിയ വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവചരിത്രം. ഒപ്പം ഒരു കാലത്തെ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും മാടമ്പിന്റെ സരളമായ ആഖ്യാനം.

അഭിവാദയേ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വരുത്തിയ വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവചരിത്രം. ഒപ്പം ഒരു കാലത്തെ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും മാടമ്പിന്റെ സരളമായ ആഖ്യാനം.

Additional Information

Author മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1123-3, 9788130011233
Size Demy 1/8
Pages 168

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.